Parte do Segredo do Universo

AMPHIBIA

ANURA

Rio Grande Chirping Frog?(Eleutherodactylus cystignathoides?)in Houston, Texas. 2020-------------------------------(Cope, 1977)
Rio Grande Chirping Frog?(Eleutherodactylus cystignathoides?)in Houston, Texas. 2020-------------------------------(Cope, 1977)
Rio Grande Chirping Frog?(Eleutherodactylus cystignathoides?)in Houston, Texas. 2020-------------------------------(Cope, 1977)
Rio Grande Chirping Frog?(Eleutherodactylus cystignathoides?)in Houston, Texas. 2020-------------------------------(Cope, 1977)
Greenhouse Frog?(Eleutherodactylus planirostris ?)in Houston, Texas. 2020-------------------------------(Schwartz, 1965)
Greenhouse Frog?(Eleutherodactylus planirostris ?)in Houston, Texas. 2020-------------------------------(Schwartz, 1965)
Greenhouse Frog?(Eleutherodactylus planirostris ?)in Houston, Texas. 2020-------------------------------(Schwartz, 1965)
Greenhouse Frog?(Eleutherodactylus planirostris ?)in Houston, Texas. 2020-------------------------------(Schwartz, 1965)
Gulf Coast Toad?(EIncilius valliceps ?)in Houston, Texas. 2020-------------------------------(Wiegmann, 1833)
Gulf Coast Toad?(EIncilius valliceps ?)in Houston, Texas. 2020-------------------------------(Wiegmann, 1833)
Girinosem Brotas-SP, Brasil 2020