Parte do Segredo do Universo

Approximately 26 thousand species of Lepidoptera are known in Brazil.

In Brazil, probably, the Atlantic Forest, with all its extension from the Northeast to the South, along the Brazilian coast, and going inland, mainly in the Southeast and South, to the borders with Bolivia, Paraguay and Argentina, is the biome with more butterfly species, with about 2,750 species.

Rio Grande do Sul is considered the paradise of butterflies in Brazil.

Listagem de espécies de Lepidópteros no Estado de São Paulo, Brasil. (Lista incompleta)

List of Lepidopteros species in the State of São Paulo, Brazil. (Incomplete list)

Hesperiidae

 1. Aguna sp

 2. Chiomara asychis

 3. Chioides catillus

 4. Gesta gesta

 5. Gorgythion begga

 6. Hylephila phyleus

 7. Heliopete omrina

 8. Heliopetes alana

 9. Heliopetes arsalte

 10. Heliopyrgus domicella

 11. Mimoniades versicolor

 12. Mylon pelopidas

 13. Nyctelius nyctelius

 14. Pellicia costimaculata

 15. Proteides mercurius

 16. Phocides palemon phanias

 17. Pyrrhopyge charybdis

 18. Pyrgus orcus

 19. Pyrgus orcynoides

 20. Spicauda procne

 21. Saturnus metonidia

 22. Telemiades laogonus

 23. Typhedanus undulatus

 24. Urbanus teleus

 25. Urbanus proteus

 26. Urbanus dorantes

 27. Urbanus simplicius

 28. Vehilius inca

 29. Xenophanes tryxus

 30. Zonia zonia diabo

Pieridae

  1. Ascia monuste

  2. Ascia monuste orseis

  3. Anteos menippe

  4. Anteos clorinde

  5. Aphrissa statira

  6. Colias lesbia lesbia

  7. Dismorphia amphiona astynome

  8. Eurema elathea

  9. Eurema albula

  10. Eurema deva

  11. Eurema agave

  12. Eurema arbela

  13. Enantia lina

  14. Eurema leuce

  15. Eurema albula

  16. Glutophrissa drusilla

  17. Melete lycimnia

  18. Melete aelia paulista

  19. Phoebis philea

  20. Phoebis neocypris

  21. Phoebis sennae

  22. Phoebis sennae marcellina

  23. Phoebis argante

  24. Pyrisitia nise

  25. Pyrisitia nise tenella

  26. Perrhybris pamela

  27. Pyrisitia leuce

  28. Pieriballia viardi mandela

  29. Pseudopieris nehemia

  30. Rhabdodryas trite

Lycaenidae

 1. Arawacus ellida

 2. Cyanophrys herodotus

 3. Hemiargus hanno

 4. Hemiargus ceraunus

 5. Kisutam syllis

 6. Leptotes cassius

 7. Nicolaea cupa

 8. Pseudolycaenas marsyas

 9. Rekoa palegon

 10. Rekoa meton

 11. Strymon astiocha

 12. Strymon bazochii

 13. Strymon eurytulus

 14. Strymon rana

 15. Strymon megarus

 16. Strymon istapa istapa

 17. Strymon mulucha

 18. Strymon cestri

 19. Strephonota cyllarissus

Riodinidae

 1. Calephelis sp

 2. Chorinea licursis

 3. Cremna thasus

 4. Emesis russula

 5. Lasaia agesilas

 6. Nymphidium lisimon

 7. Mesosemia odice

 8. Mesosemia marisa

 9. Rhetus arcius

 10. Rhetus periander

 11. Stalachtis phlegia

 12. Syrmatia nyx

Arctiidae

Crambidae

Choureutidae

Erebidae

Epipleminae

Geometridae

Heliodinidae

Limacodidae

Noctuidae

Pterophoridae

Psychidae

Pyralidae

Saturniidae

Sphingidae

Papilionidae

 1. Battus polystictus

 2. Battus polydamas

 3. Euryades corethrus

 4. Heraclides thoas brasiliensis

 5. Heraclides anchisiades capys

 6. Heraclides anchisiades

 7. Heraclides androgeus laodocus

 8. Heraclides hectorides

 9. Heraclides astyalus

 10. Heraclides torquatus

 11. Mimoides protodamas

 12. Neographium asius

 13. Neographium agesilaus autosilaus

 14. Pterourus cleotas

 15. Pterourus scamander

 16. Parides ascanius

 17. Parides neophilus

 18. Parides bunichus

 19. Parides burchellanus

 20. Parides agavus

 21. Protesilaus telesilaus

 22. Protesilaus stenodesmus

Nymphalidae

  1. Actinote discrepans

  2. Actinote pellenea

  3. Actinote carycina

  4. Adelpha syma

  5. Adelpha zea

  6. Adelpha plesaure

  7. Aeria olena olena

  8. Anartia jatrophae

  9. Anartia amathea

  10. Agrias claudia Plantas Hospedeiras: Quina glaziovii

  11. Agraulis vanillae

  12. Archaeoprepona demophon

  13. Archaeoprepona meander

  14. Biblis hyperia

  15. Blepolenis batea

  16. Brassolis astyra

  17. Brassolis sophorae

  18. Callicore astarte

  19. Callicore sorana

  20. Callicore hydaspes

  21. Caligo illioneus

  22. Caligo beltrao

  23. Caligo arisbe

  24. Capronnieria galesus

  25. Carminda paeon

  26. Catonephele numilia penthia

  27. Catoblepia berecynthia unditaenia

  28. Chlosyne lacinia

  29. Cissia penelope

  30. Cissia eous

  31. Consul fabius

  32. Colobura dirce

  33. Cybdelis phaesyla

  34. Danaus plexippus erippus

  35. Danaus plexippus

  36. Dannaus gillipus

  37. Dynastor napoleon

  38. Dircenna dero rhoeo

  39. Diaethria clymena

  40. Diaethria candrena

  41. Dynamine agacles

  42. Dynamine postverta

  43. Dynamine tithia

  44. Dione juno

  45. Dryas iulia

  46. Dryadula phaetusa

  47. Dione moneta

  48. Doxocopa kallina

  49. Doxocopa laurentia

  50. Dasyophthalma creusa

  51. Dasyophthalma rusina

  52. Eunica eburnea

  53. Eunica malvina

  54. Eunica tatila

  55. Eunica tatila bellaria

  56. Eunica maja maja

  57. Eunica bechina magnipunctata

  58. Eueides isabella dianasa

  59. Euptoieta hegesia

  60. Epityches eupompe

  61. Epiphile orea

  62. Episcada carcinia

  63. Episcada hymenaea hymenaea

  64. Eresia lansdorfi

  65. Eryphanis reevesii

  66. Eryphanis automedon

  67. Fountainea halice

  68. Fountainea ryphea

  69. Hamadryas arete

  70. Hamadryas amphinome

  71. Hamadryas februa

  72. Hamadryas feronia

  73. Hamadryas fornax

  74. Haematera pyrame

  75. Heliconius erato phyllis

  76. Heliconius ethilla narcaea

  77. Heliconius melpomene

  78. Heliconius sara

  79. Heliconius wallacei

  80. Heterosais edessa

  81. Hermeuptychia hermes

  82. Historis odius

  83. Hypanartia bella

  84. Hypoleria lavinia

  85. Hypothyris euclea

  86. Hypothyris ninonia

  87. Ithomia drymo

  88. Ithomia agnosia zikani

  89. Junonia evarete

  90. Libytheana carinenta

  91. Lycorea halia

  92. Moneuptychia umuarama

  93. Marpesia petreus

  94. Mechanitis lysimnia

  95. Mechanitis polymnia casabranca

  96. Methona themisto

  97. Morpho achilles

  98. Morpho aega

  99. Morpho anaxibia

  100. Morpho menelaus

  101. Morpho deidamia

  102. Morpho epistrophus

  103. Morpho helenor

  104. Morpho portis

  105. Morpho rhetenor

  106. Myscelia orsis

  107. Memphis appias

  108. Mcclungia cymo salonina

  109. Narope cyllarus

  110. Narope panniculus

  111. Napeocles jucunda

  112. Nessaea obrinus

  113. Nica flavilla

  114. Opsiphanes invirae

  115. Opsiphanes quiteria

  116. Opsiphanes cassiae

  117. Opoptera syme

  118. Opoptera sulcius

  119. Opoptera fruhstorferi

  120. Opoptera aorsa

  121. Ortilia ithra

  122. Philaethria wernickei

  123. Prepona pylene

  124. Placidina euryanassa

  125. Prepona laertes

  126. Prepona pheridamas

  127. Pierella nereis

  128. Pierella lena

  129. Pierella lamia

  130. Pseudoscada erruca

  131. Paulogramma pyracmon

  132. Pyrrhogyra neaerea

  133. Pteronymia carlia

  134. Pareuptychia ocirrhoe interjecta

  135. Siproeta stelenes

  136. Siproeta trayja

  137. Sais rosalia

  138. Selenophanes cassiope

  139. Smyrna blomfildia

  140. Tithorea harmonia caissara

  141. Tithorea harmonia pseudethra

  142. Taygetis laches

  143. Tegosa claudina

  144. Temenis laothoe

  145. Temenis pulchra

  146. Thyridia psidii

  147. Vanessa braziliensis

  148. Vanessa myrinna

  149. Zaretis itys